Creativiteit in een lijst

Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Tekstposter.nl (Textposters.com, Textposter.nl), onderdeel van Ptit Dessin, hierna alleen Ptit Dessin vermeld en de afnemer (klant). Tenzij Ptit Dessin uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met andere voorwaarden.
Aan eventueel overeengekomen uitzonderingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties ontleend worden.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klan beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
In deze algemene voorwaarden zijn de meest voorkomende situaties beschreven. Indien zich een situatie tussen Ptit Dessin en de klant voordoet die niet niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Prijzen en aanbiedingen
Alle prijzen op onze website zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Ptit Dessin bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Klanten kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.
Ptit Dessin kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden als de klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Verzendkosten
Als er verzendkosten worden gerekend, zijn deze afhankelijk van het gewicht en de grootte en bestemming van het pakket.

Leveringen
Ptit Dessin streeft er naar om alle bestellingen binnen 3-7 werkdagen naar het door u opgegeven adres te versturen.
Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen 7 werkdagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.
Het product moet uiterlijk binnen 30 dagen na aankoop worden geleverd. Als Ptit Dessin daar niet aan voldoet dan mag de klant de overeenkomst kosteloos ongedaan maken (ontbinden).

Ptit Dessin draagt het risico van de levering, totdat de klant het product heeft ontvangen. Heeft de klant aangegeven dat het product ook bij een ander mag worden geleverd? Dan draagt de klant het risico vanaf het moment dat het product elders wordt geleverd.

Betalingsmogelijkheden
De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via de aangeboden betaalopties in onze webshop.
U kunt het verschuldigde bedrag ook overmaken aan:
Ptit Dessin | Rekeningnummer: NL41 INGB 0006 5318 44 | BIC Code: INGBNL2A
Na ontvangst van het bedrag, worden de artikelen aan u geleverd.

Reclamatie & Retourneren
Ptit Dessin doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hier zo snel mogelijk per email van op de hoogte te stellen. Ptit Dessin zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.

De klant heeft recht op een bedenktijd (zichttermijn) van minimaal 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op het moment dat de klant het product ontvangt.

Als je de posters toch wilt retourneren dan zijn de verzendkosten voor de koper. De posters dienen in goede staat en originele verpakking terug gestuurd te worden. Zodra we deze hebben ontvangen maken we het aankoopbedrag over.

wat is Bedenktijd
Koop je een product of dienst op afstand dan geldt een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen. De bedenktijd begint te lopen de dag nadat je het product hebt ontvangen of je de dienst hebt afgesloten. Heb je een bestelling gedaan die in meerdere zendingen wordt geleverd dan begint de bedenktijd als je de laatste deelzending hebt ontvangen.

Je hebt geen bedenktijd bij:
Producten die je speciaal laat maken, bijvoorbeeld drukwerk op aanvraag

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Ptit Dessin, van het personeel en de producten van Ptit Dessin voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Ptit Dessin is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
Ptit Dessin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Ptit Dessin.
De aansprakelijkheid van Ptit Dessin is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Ptit Dessin, dan wel tussen Ptit Dessin en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Ptit Dessin, is Ptit Dessin niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Ptit Dessin.

Overmacht
Ptit Dessin is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Ptit Dessin geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ptit Dessin niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ptit Dessin heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de klant zijn verbintenis had moeten nakomen.
Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Ptit Dessin het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, de koop te ontbinden.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Bedrijfsgegevens
Ptit Dessin
Contact: info@tekstposter.nl | +31 20 822 05 03

BTW-nummer: 131345321B01